02 TRN Handwritten Notes of The Master / 02 TRN Ghi Chú Viết Tay của Thầy

8 October @ 7:00 PM - -9 October @ 12:00 AM CDT
Loading Events

Date & Time in the US
October 08:  Friday from 7:00 pm – 12:00 am (Saint Louis time)

Date & Time in VIETNAM
October 09:  Saturday from 8:00 am – 1:00 pm (Vietnam time)

Language:  VIETNAMESE
Broadcast:  Zoom videoconference
Eligibility:  01HUE – 08 HUE (formerly levels 1-5 to level 20)
Registration:  please contact us at info@hue-faculty.com for details relating to the course.

NOTEThis course offers for Vietnamese participants in Vietnam and abroad.
——————–
Ngày & Giờ ở MỸ
Ngày 08 tháng 10:  Thứ Sáu từ 7:00 tối – 12:00 khuya  (giờ Saint Louis)

Ngày & Giờ ở VIỆT NAM
Ngày 09 tháng 10:  Thứ Bảy từ 8:00 sáng – 1:00 trưa (giờ Việt Nam)

Ngôn ngữ:  TIẾNG VIỆT
Phát sóng:  Hội thảo truyền hình trực tuyến

Hội đủ điều kiện: 01 HUE – 08 HUE (lớp trước kia 1-5, đến lớp 20)
Đăng ký:  Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@hue-faculty.com để biết thêm chi tiết liên quan đến khóa học.

LƯU Ý:  Khóa học này dành cho người Việt Nam ở Việt Nam và nước ngoài.

Details

Start:
8 October @ 7:00 PM CDT
End:
9 October @ 12:00 AM CDT
Event Categories:
, ,
Website:
https://www.hue-faculty.com/course/02trn/

Venue

HUE FACULTY® Online
Zoom Videoconference
Saint Louis, MO United States
Website:
www.hue-faculty.com

Organizer

HUE FACULTY®
Phone:
---
Email:
info@hue-faculty.com
Website:
www.hue-faculty.com