03 PRS – Chakra 6 Application Meeting / 03 PRS Cuộc Hợp Ứng Dụng Luân Xa 6

17 July @ 7:00 PM - -18 July @ 12:30 AM CDT
Loading Events

Date & Time in the US
July 17:  Saturday from 7:00 pm – 12:30 am (Saint Louis time)

Date & Time in VIETNAM
July 18:  Sunday from 7:00 am – 12:30 pm (Vietnam time)

Language:  VIETNAMESE
Broadcast:  Zoom videoconference
Eligibility:  02HUE – 08 HUE (formerly levels 5.1, 5.2, 6 to level 20)
Registration:  please contact us at info@hue-faculty.com for details relating to the course.

NOTE:  This course offers for Vietnamese participants in Vietnam and abroad.
——————–
Ngày & Giờ ở MỸ
Ngày 17 tháng 7:  Thứ Bảy từ 7:00 tối – 12:30 khuya (giờ Saint Louis)

Ngày & Giờ ở VIỆT NAM
Ngày 18 tháng 7:  Chủ Nhật từ 7:00 sáng – 12:30 trưa (giờ Việt Nam)

Ngôn ngữ:  TIẾNG VIỆT
Phát sóng:  Hội thảo truyền hình trực tuyến

Hội đủ điều kiện: 02HUE – 08 HUE (lớp trước kia 5.1, 5.2, 6 đến lớp 20)
Đăng ký:  Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@hue-faculty.com để biết thêm chi tiết liên quan đến khóa học.

LƯU Ý:  Khóa học này dành cho người Việt Nam ở Việt Nam và nước ngoài.

Details

Start:
17 July @ 7:00 PM CDT
End:
18 July @ 12:30 AM CDT
Event Categories:
, ,
Website:
https://www.hue-faculty.com/course/03prs/

Venue

HUE FACULTY® Online
Zoom Videoconference
Saint Louis, MO United States
Website:
www.hue-faculty.com

Organizer

HUE FACULTY®
Phone:
---
Email:
info@hue-faculty.com
Website:
www.hue-faculty.com