04 ROTM – Implementation of The Master’s Vision 04 ROTM – Thực Hiện Tầm Nhìn Của Thầy

27 August @ 7:00 PM - -11:30 PM CDT
Loading Events

Date & Time in the US
August 27 & 28:  Friday & Saturday from 7:00 pm – 11:30 pm (Saint Louis time)

Date & Time in VIETNAM
August 28 & 29:  Saturday & Sunday from 8:00 am – 12:30 pm (Vietnam time)

Language:  VIETNAMESE
Broadcast:  Zoom videoconference
Eligibility:  01 HUE to 08 HUE (formerly levels 1-5 to level 20)
Registration:  please contact us at info@hue-faculty.com for details relating to the course.

NOTEThis course offers for Vietnamese participants in Vietnam and abroad.
——————–
Ngày & Giờ ở MỸ
Ngày 27 & 28 tháng 8:  Thứ Sáu & Thứ Bảy từ 7:00 tối – 11:30 tối  (giờ Saint Louis)

Ngày & Giờ ở VIỆT NAM
Ngày 28 & 29 tháng 8:  Thứ Bảy & Chủ Nhật từ 8:00 sáng – 12:30 trưa (giờ Việt Nam)

Ngôn ngữ:  TIẾNG VIỆT
Phát sóng:  Hội thảo truyền hình trực tuyến

Hội đủ điều kiện: 01 HUE – 08 HUE (lớp trước là lớp 1-5, cho  đến lớp 20)
Đăng ký:  Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@hue-faculty.com để biết thêm chi tiết liên quan đến khóa học.

LƯU Ý:  Khóa học này dành cho người Việt Nam ở Việt Nam và nước ngoài.

Details

Date:
27 August
Time:
7:00 PM - -11:30 PM CDT
Event Categories:
, ,
Website:
https://www.hue-faculty.com/course/04rotm/

Venue

HUE FACULTY® Online
Zoom Videoconference
Saint Louis, MO United States
Website:
www.hue-faculty.com

Organizer

HUE FACULTY®
Phone:
---
Email:
info@hue-faculty.com
Website:
www.hue-faculty.com