05 ADL – Special Topics in Science & Spirituality / 05 ADL – Chủ Đề Đặc Biệt về Khoa Học & Tâm Linh

9 October @ 7:00 PM - -10 October @ 12:00 AM CDT
Loading Events

Date & Time in the US
October 09:  Saturday from 7:00 pm – 12:00 am (Saint Louis time)

Date & Time in VIETNAM
October 10:  Sunday from 8:00 am – 1:00 pm (Vietnam time)

Language:  VIETNAMESE
Broadcast:  Zoom videoconference
Eligibility:  08 HUE (formerly level 20)
Registration:  please contact us at info@hue-faculty.com for details relating to the course.

NOTEThis course offers for Vietnamese participants in Vietnam and abroad.
——————–
Ngày & Giờ ở MỸ
Ngày 09 tháng 10:  Thứ Bảy từ 7:00 tối – 12:00 khuya  (giờ Saint Louis)

Ngày & Giờ ở VIỆT NAM
Ngày 10 tháng 10:  Chủ Nhật từ 8:00 sáng – 1:00 trưa (giờ Việt Nam)

Ngôn ngữ:  TIẾNG VIỆT
Phát sóng:  Hội thảo truyền hình trực tuyến

Hội đủ điều kiện: 08 HUE (lớp trước là lớp 20)
Đăng ký:  Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@hue-faculty.com để biết thêm chi tiết liên quan đến khóa học.

LƯU Ý:  Khóa học này dành cho người Việt Nam ở Việt Nam và nước ngoài.

Details

Start:
9 October @ 7:00 PM CDT
End:
10 October @ 12:00 AM CDT
Event Categories:
, ,
Website:
https://www.hue-faculty.com/course/05adl/

Venue

HUE FACULTY® Online
Zoom Videoconference
Saint Louis, MO United States
Website:
www.hue-faculty.com

Organizer

HUE FACULTY®
Phone:
---
Email:
info@hue-faculty.com
Website:
www.hue-faculty.com