07 PRS Mekong Study Meeting / 07 PRS Họp Nghiên Cứu Bài Mekong

5 June @ 7:00 PM CDT
Loading Events

Date & Time in the US
June 05:  Saturday from 7:00 pm – 12:00 am (Saint Louis time)

Date & Time in VIETNAM
June 06:  Sunday from 7:00 am – 12:00 pm (Vietnam time)

Language:  VIETNAMESE
Broadcast:  Zoom videoconference
Eligibility:  07 HUE – 08 HUE(formerly levels 19 – 20)
Registration:  please contact us at info@hue-faculty.com for details relating to the course.

NOTE:  This course offers for Vietnamese participants in Vietnam and abroad.
——————–
Ngày & Giờ ở MỸ
Ngày 05 tháng 6:  Thứ Bảy từ 7:00 tối – 12:00 khuya (giờ Saint Louis)

Ngày & Giờ ở VIỆT NAM
Ngày 06 tháng 6:  Chủ Nhật từ 7:00 sáng – 12:00 trưa (giờ Việt Nam)

Ngôn ngữ:  TIẾNG VIỆT
Phát sóng:  Hội thảo truyền hình trực tuyến

Hội đủ điều kiện: 02HUE – 08 HUE (lớp trước kia 5.1, 5.2, 6 đến lớp 20)
Đăng ký:  Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@hue-faculty.com để biết thêm chi tiết liên quan đến khóa học.

LƯU Ý:  Khóa học này dành cho người Việt Nam ở Việt Nam và nước ngoài.

Details

Date:
5 June
Time:
7:00 PM CDT
Event Categories:
, ,
Website:
https://www.hue-faculty.com/course/07prs/

Venue

HUE FACULTY® Online
Zoom Videoconference
Saint Louis, MO United States
Website:
www.hue-faculty.com

Organizer

HUE FACULTY®
Phone:
---
Email:
info@hue-faculty.com
Website:
www.hue-faculty.com