08 HUE Science-Spirituality II / 08 HUE Khoa Học Tâm Linh II

10 September @ 7:00 AM - -11 September @ 12:00 AM CDT
Loading Events

Date & Time in the US
September 10:  Friday from 7:00 am – 10:30 am (Saint Louis time)
September 10:  Friday from 7:30 pm – 12:30 am (Saint Louis time)
September 11:  Saturday from 7:30 pm – 12:30 am (Saint Louis time)

Date and Time in VIETNAM
September 10:  Friday from 7:00 pm – 10:30 pm (Vietnam time)
September 11:  Saturday from 7:30 am – 12:30 pm (Vietnam time)
September 12:  Sunday from 7:30 am – 12:30 pm (Vietnam time)

Language:  VIETNAMESE
Registration:  please contact us at info@hue-faculty.com for details relating to the course.
NOTE:  This course offers for Vietnamese participants in Vietnam and abroad.
——————–
Ngày & Giờ ở MỸ
Ngày 10 tháng 9:  Thứ Sáu từ 7:00 sáng – 10:30 sáng (giờ Saint Louis)
Ngày 10 tháng 9:  Thứ Sáu từ 7:30 tối – 12:30 sáng (giờ Saint Louis)
Ngày 11 tháng 9:  Thứ Bảy từ 7:30 tối – 12:30 sáng (giờ Saint Louis)

Ngày & Giờ ở VIỆT NAM
Ngày 10 tháng 9:  Thứ Sáu từ 7:00 tối – 10:30 tối (giờ Việt Nam)
Ngày 11 tháng 9:  Thứ Bảy từ 7:30 sáng – 12:30 trưa (giờ Việt Nam)
Ngày 12 tháng 9:  Chủ Nhật từ 7:30 sáng – 12:30 trưa (giờ Việtnam)

Ngôn ngữ:  TIẾNG VIỆT
Đăng ký:  Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@hue-faculty.com để biết thêm chi tiết liên quan đến khóa học.
LƯU Ý:  Khóa học này dành cho người Việt Nam ở Việt Nam và nước ngoài.

Details

Start:
10 September @ 7:00 AM CDT
End:
11 September @ 12:00 AM CDT
Event Categories:
, , , ,
Website:
https://www.hue-faculty.com/course/08hue/

Venue

HUE FACULTY® Online
Zoom Videoconference
Saint Louis, MO United States
Website:
www.hue-faculty.com

Organizer

HUE FACULTY®
Phone:
---
Email:
info@hue-faculty.com
Website:
www.hue-faculty.com