Honoring the Worldwide Monument — International event on 24th & 25th of October

24 October 2020 @ 6:30 AM - -25 October 2020 @ 12:00 PM CDT
Loading Events
  • This event has passed.

English:

Dear HUE friends,

This year on October 24th, it would be exactly 18 years ago that Master Luong Minh Dang inaugurated the very first MANKIND’S ANCESTOR ALTAR and the WORLDWIDE SOLDIERS MEMORIAL MONUMENT. This special date is included on the official faculty calendar for the HUE FACULTY® to be observed every year. For this special occasion, MEL Aruba is partnering up with HUE FACULTY® and MEL Trust India to organize an international event. Upon request of many participants, we will be incorporating the panel of 3 again to answer all the questions remaining, which did not get their turn to be answered by the panelists in the India event of September. A program of the event will be provided later. Here are the details:

Date: Saturday, 24th of October and Sunday, 25th of October 2020

Time:
07:30 am to 01:00 pm           (Aruba)
06:30 am to 12:00 pm           (Saint Louis)
05:00 pm to 10:30 pm           (India)
06:30 pm to 12:00 am           (Vietnam)
01:30 pm to 07:00 pm           (Paris)

Participation: For all HUE Students who already graduated the 01-HUE Basic Level or higher.

Broadcast:   Zoom Webinar

Languages:  English, Spanish, Vietnamese, Hindi, Tamil, Kannada. More languages to be confirmed later.

PARTICIPATION FEE for ARUBA:

All students who are currently residing in Aruba have to make their contributions payable to MEL Aruba. Please, contact the Center directly for the correct method of payments.

PARTICIPATION FEE for India:

All students who are currently residing in India have to make their contributions payable to MEL Trust India. Please, contact the local Center for the correct method of payments.

PARTICIPATION FEE FOR ALL OTHER HUE STUDENTS:

For all other HUE students around the world, please make your contributions payable to HUE FACULTY®. Please, send your request for participation at info@hue-faculty.com and you will be informed of all the payment details.

Once your payment has been processed, you will be provided with Zoom instructions and the Webinar ID in order to join. Thank you for your cooperation. Your attendance will make this event more solemnly and successfully!

Best Regards,

Ms. BELQUIS MOREU

Director of MEL Aruba (Mankind – Enlightenment – Love)

Vietnamese:

Các bạn học viên HUE thân mến,

Vào ngày 24 tháng 10 năm nay, tròn 18 năm Thầy Lương Minh Đáng khánh thành ĐỀN THỜ TỔ TIÊN NHÂN LOẠI và TƯỢNG ĐÀI CÁC CHIẾN SĨ VÔ DANH đầu tiên. Ngày đặc biệt này cũng được đưa vào lịch các sự kiện chính thức hàng năm của khoa HUE FACULTY®.

Nhân dịp đặc biệt này, MEL Aruba hợp tác với khoa HUE FACULTY® và MEL Trust Ấn Độ tổ chức một sự kiện quốc tế. Theo đề nghị của rất nhiều khách tham dự, Chúng tôi sẽ kết hợp mời ba diễn giả tiếp tục trả lời các câu hỏi còn lại, mà chưa đến lượt được các diễn giả trả lời trong sự kiện quốc tế Ấn độ tháng 9. Chương trình sự kiện sẽ được gửi đến các bạn. Chi tiết như sau:

Ngày: Thứ 7 ngày 24/10 và Chủ nhật ngày 25/10/2020

Thời gian:

07:30 sáng đến 01 giờ chiều (giờ Aruba)
06:30 sáng đến 12 giờ trưa (giờ Saint Louis)
05:00 chiều đến 10:30 tối (giờ Ấn độ)
06:30 chiều đến 12 giờ đêm (giờ Việt Nam)
01:30 chiều đến 07 giờ tối (giờ Paris, Pháp)

Tham dự: Tất cả các học viên HUE đã tốt nghiệp lớp cơ bản 01-HUE trở lên.

Phát sóng: Hội thảo trực tuyến Zoom

Ngôn ngữ:    Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Việt Nam, Hindi, Tamil, Kannada. Các ngôn ngữ khác sẽ được xác nhận sau.

PHÍ THAM DỰ CHO HỌC VIÊN ARUBA:

Tất cả các học viên đang cư trú ở Aruba sẽ đóng phí với MEL Aruba. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm để có thông tin thanh toán chính xác.

PHÍ THAM DỰ CHO HỌC VIÊN ẤN ĐỘ:

Tất cả các học viên đang cư trú ở Ấn Độ sẽ đóng phí với MEL Trust Ấn Độ. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm để có thông tin thanh toán chính xác.

PHÍ THAM DỰ CHO TẤT CẢ CÁC HỌC VIÊN HUE KHÁC:

Tất cả các học viên HUE khác trên toàn thế giới, vui lòng đóng phí với HUE FACULTY®. Hãy gửi yêu cầu tham dự tới info@hue-faculty.com và bạn sẽ được thông báo chi tiết thanh toán.

Ngay sau khi thực hiện thanh toán, bạn sẽ được cung cấp hướng dẫn về Zoom và mã số Hội thảo trực tuyến để tham dự. Cảm ơn bạn đã hợp tác. Sự tham dự của bạn sẽ giúp sự kiện này thêm long trọng và thành công hơn.

Trân trọng,

Ms. BELQUIS MOREU
Giám đốc MEL Aruba
(Nhân loại – Giác ngộ – Tình thương)

Español:

Queridos amigos de EHU,

Este año, el 24 de octubre, hace exactamente 18 años que el Maestro Luong Minh Dang inauguró el primer ALTAR DE LOS ANCESTROS DE LA HUMANIDAD y el MONUMENTO CONMEMORATIVO DE LOS SOLDADOS DEL MUNDO. Esta fecha especial está incluida en el calendario oficial de la facultad para que el HUE FACULTY® sea conmemorado cada año.

Para esta ocasión especial, MEL Aruba se ha asociado con HUE FACULTY® y MEL Trust India para organizar un evento internacional. A petición de muchos participantes, incorporaremos de nuevo el panel de 3 para responder a todas las preguntas restantes, que no consiguieron su turno para ser contestadas por los panelistas en el evento de la India de septiembre. Más adelante se proporcionará un programa del evento. Aquí están los detalles:

Fecha: sábado 24 de octubre y domingo 25 de octubre de 2020
Horario:
07:30 am a 01:00 pm (Aruba)
06:30 am a 12:00 pm (San Luis)
05:00 pm a 10:30 pm (India)
06:30 pm a 12:00 am (Vietnam)
01:30 pm a 07:00 pm (París)

Participación: Para todos los estudiantes de EHU que ya se hayan graduado en el nivel básico 01-HUE o superior.

Transmisión: Zoom Webinar

Idiomas: Inglés, español, vietnamita, hindi, tamil, kannada. Más idiomas a confirmar más tarde.

CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN ARUBA:
Todos los estudiantes que residen actualmente en Aruba tienen que hacer sus contribuciones a MEL Aruba. Por favor, contacten directamente con el Centro para conocer el método correcto de pago.

CUOTA DE PARTICIPACIÓN PARA LA INDIA:
Todos los estudiantes que residen actualmente en la India tienen que hacer sus contribuciones a MEL Trust India. Por favor, contacten con el Centro local para el método correcto de pagos.

LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN PARA TODOS LOS DEMÁS ESTUDIANTES DE OTRAS REGIONES:
Para todos los demás estudiantes de EHU en todo el mundo, por favor, hagan sus contribuciones a nombre de HUE FACULTY®. Por favor, envíen su solicitud de participación a info@hue-faculty.com y se les informará de todos los detalles de pago.

Una vez que su pago haya sido procesado, se le proporcionarán las instrucciones de Zoom y el ID del seminario web para poder participar. Gracias por su cooperación. Su asistencia hará que este evento sea más solemne y exitoso.

Saludos cordiales,

La Sra. BELQUIS MOREU
Director del MEL Aruba
(La humanidad – Iluminación – Amor)

Venue

M.E.L. Aruba
Sero Lopez 11-D Paradera India
Phone:
+297-588-9920
Website:
www.mentepositivo.com

Organizers

M.E.L. Aruba
HUE FACULTY®
M.E.L. Trust India