WORLDWIDE MEDITATION – EVERY SATURDAY / THIỀN ĐỊNH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI – MỖI THỨ BẢY

13 February @ 9:00 AM - -25 December @ 10:00 AM CST
Loading Events

TIME ZONE IN THE US (Saint Louis)
9:00 AM – 9:45 AM

TIME ZONE IN EUROPE (France)
3:00 PM – 3:45 PM

TIME ZONE IN ASIA (Vietnam)
10:00 PM – 10:45 PM

Please use the provided link to convert to your local time zone:  www.timeanddate.com

All 01 HUE to 08 HUE (previously Basic Level to Level 20) students is welcome to participate.

Kindly contact us at info@hue-faculty.com to receive the details for the connection.
Please provide us the following details in your request email:
a.Your Full Name
b. The current HUE Level, where and when taken the level
c. Name of the instructor
d. or a copy of your certificate

—————————-

MÚI GIỜ Ở MỸ (Saint Louis)
9:00 sáng – 9:45 sáng

MÚI GIỜ Ở CHÂU ÂU (Pháp)
3:00 chiều – 3:45 chiều

MÚI GIỜ Ở CHÂU Á (Việt Nam)
10:00 PM – 10:45 PM

Vui lòng sử dụng liên kết sau để chuyển đổi sang múi giờ địa phương của bạn: www.timeanddate.com

Tất cả học viên từ 01 HUE đến 08 HUE (trước đây là Lớp Cơ bản đến Lớp 20) đều được chào đón tham gia.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@hue-faculty.com để nhận thông tin chi tiết về kết nối.

Vui lòng cung cấp cho chúng tôi các chi tiết sau trong email yêu cầu của bạn:
a.Tên đầy đủ của bạn
b. Lớp HUE hiện tại, học ở đâu và khi nào
c. Tên người hướng dẫn viên
d. hoặc bản sao bằng cấp của bạn

Details

Start:
13 February @ 9:00 AM CST
End:
25 December @ 10:00 AM CST
Event Categories:
, , , , ,

Venue

HUE FACULTY® Online
Zoom Videoconference
Saint Louis, MO United States
View Venue Website

Organizers

HUE FACULTY®
M.E.L. Aruba
M.E.L. Trust India