Chuyên Môn

Level

07-HUELớp chuyên môn 2: Ứng dụng Khoa học Tâm linh I (Lớp 19)

Level : Chuyên Môn
Seminar Hours : 32.00
Method : Bài giảng, Trực tuyến
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

07-PRSCuộc họp Mekong

Level : Chuyên Môn
Seminar Hours : 6.00
Method : Cuộc họp
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

01-HQPHUE trong Kinh doanh: Phát triển cá nhân và khả năng lãnh đạo

Level : Chuyên Môn
Seminar Hours : 16.00
Method : Hội thảo
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

02-HQPQuy trình chất lượng HUE

Level : Chuyên Môn
Seminar Hours : 40.00
Method : Hội thảo
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

04-ADLHọc nhóm HUE lớp 20

Level : Chuyên Môn
Seminar Hours : 4.00
Method : Buổi học
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

05-ADLCác chủ đề đặc biệt về Khoa học và Tâm linh

Level : Chuyên Môn
Seminar Hours : 6.00
Method : Buổi học
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

03-HQPThực hành HUE tốt nhất trong Kinh doanh

Level : Chuyên Môn
Seminar Hours : 4.00
Method : Cuộc họp
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

06-REVÔn tập Công thức: Triết học Đông Phương

Level : Chuyên Môn
Seminar Hours : 10.00
Method : Cuộc họp
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

07-REVÔn tập Công thức: Lớp 19

Level : Chuyên Môn
Seminar Hours : 10.00
Method : Cuộc họp
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

08-REVÔn tập Công thức: Lớp 20

Level : Chuyên Môn
Seminar Hours : 10.00
Method : Cuộc họp
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail
1 2

Search For Courses