Đối tác của HUE

SHY Hong Kong

SHY Hong Kong là Trung tâm chính thức ở Hong Kong được Thầy Lương Minh Đáng ủy quyền. Trung tâm được thành lập năm 1994 và do cô Winnie Hau trực tiếp điều hành.

Về Chúng tôi

Hoạt động chính bao gồm: Tổ chức các cuộc hội thảo và các cuộc họp định kỳ để chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh, trao đổi quan điểm giữa các học viên và thực hành thiền tập thể. 

Group pages have been introduced online for discussions, healing requests and issuing notifications. A daily specific timing was stipulated for students to transfer energy collectively according to their levels in emergency incidents locally and worldwide, such as epidemics and natural disasters.

Các trang nhóm đã được cập nhật trực tuyến để thảo luận, yêu cầu chữa bệnh và gửi thông báo. Chúng tôi quy định thời gian cụ thể hàng ngày để học viên truyền điện tập thể theo cấp độ của họ trong các sự cố khẩn cấp tại địa phương và trên toàn thế giới, chẳng hạn như dịch bệnh và thiên tai.

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.
Dành riêng cho Người Sáng Lập

Thầy Lương Minh Đáng

Trên thế giới, những người được lựa chọn đều đã nhận ra Thầy và sứ mệnh của Thầy. Một số đã tìm đến hỗ trợ Thầy. Hơn cả sự dạy dỗ của Thầy, cuộc đời Thầy đã cho chúng con nhiều bài học. Con xin cảm ơn Thầy đã cho phép con thực hiện sứ mệnh của Thầy ở Hong Kong.

In the world, chosen people have realized you and your mission. Some came to support you. More than your teaching, your own life has taught us a lot. I thank you, for allowing me, to take your mission to India. Lena: Can I revise India to Kong Kong

Tất cả các học viên đã học, chưa bắt đầu học, chúng ta cùng nhau chắp tay cúi chào và nói lời “Cảm ơn chân thành” đến Thầy, tin tưởng hoàn toàn vào sự hỗ trợ và dẫn dắt thường xuyên của Thầy. Con biết ơn Thầy.

SHY Hong Kong

Giám đốc: cô Winnie Hau

Địa chỉ:
Flat 1301, Royal Commercial Centre
56 Parkes Street
Yaumatei, Hong Kong

Điện thoại: + (852) 2394-3318

Email: hueshy@gmail.com