Trung Luong

Facilitator

07-HUELớp chuyên môn 2: Ứng dụng Khoa học Tâm linh I (Lớp 19)

Level : Chuyên Môn
Seminar Hours : 32.00
Method : Bài giảng, Trực tuyến
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

07-HUENivel Especializado 2: Aplicación de la Ciencia Espiritual I (N19)

Level : Especializado
Seminar Hours : 32.00
Method : Seminario
Language : Español
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : CDT hora de San Luis
More Detail

07-PRSCuộc họp Mekong

Level : Chuyên Môn
Seminar Hours : 6.00
Method : Cuộc họp
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

07-PRSReunion de estudio del Mekong

Level : Especializado
Seminar Hours : 6.00
Method : Reunión
Language : Español
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : CDT hora de San Luis
More Detail

05-PRSCuộc họp kỹ thuật quán chiếu nâng cao

Level : Cao Cấp
Seminar Hours : 6.00
Method : Hội thảo
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

05-PRSReunión de contemplación avanzado

Level : Avanzado
Seminar Hours : 6.00
Method : Reunión
Language : Español
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : CDT hora de San Luis
More Detail

01-ROTMTìm hiểu Cuộc đời và Sự nghiệp của Thầy

Level : Các cấp độ
Seminar Hours : 16.00
Method : Bài giảng
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

01-ROTMLa vida y las obras del Maestro

Level : Todos los niveles
Seminar Hours : 16.00
Method : Charla
Language : Español
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : CDT hora de San Luis
More Detail

02-ROTMSự khởi đầu của ngành HUE

Level : Các cấp độ
Seminar Hours : 16.00
Method : Bài giảng
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

02-ROTMEl inicio de la Energía Universal Humana

Level : Todos los niveles
Seminar Hours : 16.00
Method : Charla
Language : Español
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : CDT hora de San Luis
More Detail
1 2 3 11

Search For Courses