02-HQP

Quy trình chất lượng HUE

Course ID
02-HQP
Level
Chuyên Môn
Seminar Hours
40.00
Method
Hội thảo
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Đào tạo Quy trình Chất lượng HUE là một buổi hội thảo dựa trên triết lý của Thầy Đáng về việc kết hợp Trường Sinh Học Nhân Điện trong lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp. Khóa đào tạo được chia làm 2 phần, dành cho những học viên đã hoàn tất lớp 08-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh II.

 

Phần 2 của Khóa đào tạo về Quy trình Chất lượng HUE là sự tổng hợp của tất cả các kỹ thuật và triết lý từ Lớp 06-HUE Triết học Đông Phương, 07-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh I và 08-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh II (trước đây là Lớp 16 đến Lớp 20) độc quyền của Thầy để giúp bạn trong kinh doanh. Hội thảo này chỉ dành cho 08-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh II (trước đây là Lớp 20). Trong hội thảo này, bạn sẽ học cách áp dụng trong một cuộc họp, cách đăt giá và cách áp dụng để bạn có thể tạo ra văn hóa tổ chức vui vẻ.

 

“Để thành công, hãy đặt con người lên hàng đầu và anh chị em sẽ thành công, nếu anh chị em muốn công ty của mình hoạt động tốt và muốn phát triển nó. Thầy có thể giúp anh chị em ngay bây giờ.” – Thầy Lương Minh Đáng

 

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất các khóa học và thảo luận sau:
Lớp 08-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh II (Lớp 20)

Lớp 01-HQP HUE trong Kinh doanh: Phát triển cá nhân và Khả năng lãnh đạo

Lời khuyên

Bạn nên tiếp tục đăng ký tham gia các buổi học tiếp theo để tiếp tục xây dựng các mục tiêu học tập đã nhận được trong khóa đào tạo này.