02-HUE

Lớp Trung Cấp I (Lớp 5.1, 5.2, 6)

Course ID
02-HUE
Level
Trung Cấp
Seminar Hours
24.00
Method
Hội thảo, Trực tuyến
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

“Bạn sẽ học cách sử dụng luân xa 6 để trị bệnh cho bản thân, gia đình mình và những người bệnh khác sống gần cũng như những người ở xa bạn. Bạn sẽ làm được điều này vì bạn hiểu vai trò và ứng dụng của tuyến yên và tuyến tùng. “

 

Cấp độ Trung cấp bao gồm hai lớp 02-HUE Trung cấp I và 03-HUE Trung cấp II. Trong lớp đầu tiên 02-HUE, bạn sẽ được dạy về tầm quan trọng của tuyến tùng và tuyến yên ở khía cạnh khoa học cũng như đối với sự phát triển tâm linh của bạn. Thúc đẩy sự phát triển cả về mặt khoa học và tâm linh mỗi khi chúng ta sử dụng luân xa 6 của mình.

Bạn cần biết rằng những khả năng bạn nhận được trong cấp độ này sẽ được trao cho bạn với mục đích giúp đỡ nhân loại từ tình thương đích thực và lòng bác ái từ bi.

  • Sự kết hợp của Luân Xa 6 và 7
  • Thực hành với Kim Tự Tháp đôi
  • Kết hợp 2 kim tự tháp làm một
  • Truyền điện từ xa
  • Truyền điện tập thể

“Đây là sự khởi đầu sử dụng luân xa 6 để con người giúp cho con người.” – Thầy Lương Minh Đáng

Lợi ích của cấp độ này là bạn sẽ học cách kích thích tuyến yên và tuyến tùng, để chúng cùng kết hợp và bạn sẽ thực sự có giác quan thứ sáu, luân xa 6, tức là con mắt thứ ba. Đó là lý do tại sao từ cấp độ này, bạn sẽ học cách sử dụng luân xa 6 vì mục tiêu chính là giúp bạn tham gia vào 2 tuyến này.

Điều kiện tiên quyết

Để tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất các lớp sau:
Lớp Sơ Cấp 01-HUE 

Đề xuất đọc tài liệu

As a support for the 02-HUE Intermediate Level I, it is suggested to read the following book(s) that introduce you to the topics of e.g. spirituality, universal energy, frequencies of our thoughts, meditation and stress. These books are available in hardcover and paperback format. You can order them after you complete this course.

HUE Faculty, Inc. Sổ tay công thức HUE. (Tái bản lần thứ nhất). năm 2021.

HUE Faculty, Inc. Buổi họp đặc biệt về Luân Xa 6. (Tái bản lần 2). năm 2018.

HUE Faculty, Inc. Yoga Tâm linh. (Tái bản lần 2). năm 2021.

Thực hành, Học hỏi và Áp dụng

Để áp dụng thành công công thức lớp 02-HUE Trung Cấp I cần thực hiện tối thiểu 3 yêu cầu:

  1. Thực hành với Kim tự tháp đôi tối thiểu 2 lần mỗi ngày.
  2. Truyền điện bằng luân xa 6 theo danh sách.
  3. Đọc tài liệu Hội thảo đặc biệt về luân xa 6.

Bạn có thể củng cố việc thực hành và áp dụng hàng ngày phương pháp Trường sinh học Nhân Điện bằng cách áp dụng như sau: 


Áp dụng công thức hàng ngày

Kiểm tra kết quả học tập

Ghi nhận thành công

Lời khuyên

Lớp tiếp theo

Sau khi hoàn thành khóa học này và bạn cảm thấy cần phải tiếp tục phát triển tâm linh của mình để giúp đỡ và yêu thương nhân loại, chúng tôi đề nghị bạn tiếp tục phát triển và kích hoạt tuyến yên tuyến tùng bằng cách ghi danh vào lớp tiếp theo 03-HUE Trung Cấp II. Cấp độ này cho phép bạn tăng cường khả năng kết nối giữa 2 tuyến bằng các sử dụng kim tự tháp nhỏ. 

Chúng tôi khuyên bạn ghi ranh vào lớp 03-PRS Ứng dụng Luân Xa 6 để luyện tập công thức của bạn.

Xem lịch học để biết các chương trình đào tạo của chúng tôi.

Xin vui lòng thực hành và áp dụng cấp độ này để bạn có năng lượng mạnh mẽ giúp cho mọi người.  

Dự thính

Dự thính lớp 02-HUE Trung Cấp I tối thiểu một lần trong quá trình phát triển tâm linh của bạn.