03-HQP

Thực hành HUE tốt nhất trong Kinh doanh

Course ID
03-HQP
Level
Chuyên Môn
Seminar Hours
4.00
Method
Cuộc họp
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Phiên này là một cuộc họp tiếp theo của Quy trình Chất lượng HUE, nơi những người tham gia sẽ chia sẻ các phương pháp thực hành tốt nhất của họ dựa trên Phương pháp HUE.

 

 

Trong buổi họp đặc biệt này, các học viên cùng nhau chia sẻ kết quả sau khi áp dụng tất cả các công thức và triết lý đã học được trong các buổi hội thảo đào tạo 01-HQP và 02-HQP. Các thực hành tốt nhất được trình bày bởi mỗi người tham gia để giúp toàn bộ nhóm được hỗ trợ về tiêu chuẩn, quy trình, nghiên cứu và trải nghiệm để tạo ra kết quả tối ưu. Các kết quả này sau đó được thiết lập như một tiêu chuẩn được thực hiện để áp dụng rộng rãi trong các cộng đồng doanh nghiệp tương ứng của họ, được hỗ trợ bởi Phương pháp HUE.

Nội dung được trình bày trong cuộc họp gồm 2 phiên, mỗi phiên 2 giờ.

“Biết rằng học ở lớp này cái gì, học sẽ thấy kết quả. Đừng nghĩ học rồi sẽ không thấy gì.” – Thầy Lương Minh Đáng

 

 

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất các khóa học và thảo luận sau:
Lớp 08-HUE Ứng dụng Khoa học Tâm linh II (Lớp 20)

Lớp 02-HQP HUE trong Kinh doanh: Phát triển cá nhân và Khả năng lãnh đạo

Lời khuyên

Khuyến khích bạn đăng ký tham gia cuộc họp tiếp theo này để đánh giá các phương pháp hay nhất dựa trên chương trình HUE trong Kinh doanh mà bạn đã nhận được trong chương trình đào tạo.