03-HUE

Lớp Trung Cấp II (Lớp 7, 7 đặc biệt)

Course ID
03-HUE
Level
Trung Cấp
Seminar Hours
24.00
Method
Hội thảo, Trực tuyến
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

“Anh chị em sẽ học cách trở về quê hương đất nước, gia đình của mình, sau đó anh chị em sẽ có thể thực hành và nhận ra rằng tất cả những gì anh chị em học là để có thể giúp cho nhân loại, từ khi loài người có mặt trên hành tinh này, cho tất cả các kết quả có thể đạt được. Điều này là để đóng góp cho bản thân, cho dân tộc, cho quốc gia và những người thân yêu được anh chị em giúp đỡ. “

Cấp độ Trung cấp bao gồm hai phần Trung cấp I và Trung cấp II. Trong lphần thứ 2 này, 03HUE Trung cấp II, bạn sẽ học cách sử dụng mô hình Ăng-ten và kim tự tháp nhỏ để truyền điện từ xa bằng luân xa 6 đạt hiệu quả hơn.

  • Thực hành công thức thiền với câu Cầu Nguyện Đặc Biệt
  • Truyền điện theo công thức lớp này
  • Truyền điện tập thể
  • Giúp cho nông nghiệp và chăn nuôi bằng cách nào
  • Thực hành với mô hình Ăng-ten

“Chúng ta ngang hàng nhau, đều có thể giúp cho mọi người. Tôi là Thầy. Anh chị em là Thầy. Mỗi người là một Vị Thầy.” – Thầy Lương Minh Đáng

Trong lớp 03-HUE Trung cấp II này, chúng ta được phép làm những việc thiện để chia sẻ với mọi người nhằm giúp cho những người khác tiến bộ về mặt tâm linh. Bạn sẽ có thể làm điều này. Bạn mong muốn điều gì khác không? Bạn có thể giúp. Và bởi vì bạn giúp đỡ mọi người, bạn cảm thấy hạnh phúc.

Điều kiện tiên quyết

Để tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất khóa học sau:
02-HUE Trung Cấp I

Đề xuất đọc tài liệu

Một yêu cầu đối với lớp 03-HUE Trung Cấp II, khuyến khích bạn nghiên cứu bản ghi các hội thảo sau đây. Những cuốn sách này ở định dạng bìa cứng, có sẵn ngay khi bạn hoàn thành khóa học:

HUE Faculty, Inc. Bản ghi lớp 7 đầu tiên. (Tái bản lần 2). năm 2020.

HUE Faculty, Inc. Bản ghi Hội thảo đặc biệt lớp 7 đầu tiên. (Tái bản lần đầu). năm 2020.

Thực hành, Học hỏi và Áp dụng

Để áp dụng thành công công thức lớp 03-HUE Trung Cấp II cần thực hiện tối thiểu 3 yêu cầu:

  1. Luyện tập thiền định đặc biệt theo công thức lớp này. 
  2. Truyền điện có sử dụng công thức đặc biệt bạn học trong khóa học này. 
  3. Đọc bản ghi khóa học để hiểu sâu hơn về cấp độ này. 

Bạn có thể củng cố việc thực hành và áp dụng hàng ngày phương pháp Trường sinh học Nhân Điện bằng cách áp dụng như sau: 


Áp dụng công thức hàng ngày

Kiểm tra kết quả học tập

Ghi nhận thành công

Lời khuyên

Lớp tiếp theo

Sau khi hoàn thành khóa học này và bạn cảm thấy cần phải tiếp tục phát triển tâm linh của mình để giúp đỡ và yêu thương nhân loại, chúng tôi đề nghị bạn tiếp tục phát triển và kích hoạt tuyến yên tuyến tùng bằng cách ghi danh vào lớp tiếp theo 04-HUE Cao Cấp I.

Khuyến khích bạn đăng ký tham gia lớp 03-PRS Ứng dụng Luân Xa 6 để củng cố việc ứng dụng của bạn và đủ điều kiện để tiếp tục học lớp 04-HUE Nâng Cao I.

Xem lịch học để biết các chương trình đào tạo của chúng tôi.

Xin vui lòng thực hành và áp dụng cấp độ này để bạn có năng lượng mạnh mẽ giúp cho mọi người.  

Dự thính

Dự thính lớp Sơ Cấp 01-HUE tối thiểu một lần trong quá trình phát triển tâm linh của bạn.