03-PRS

Cuộc họp Ứng dụng Luân Xa 6

Course ID
03-PRS
Level
Trung Cấp
Seminar Hours
4.00
Method
Cuộc họp
Language
Tiếng Việt
Facilitator
Trung Luong

Buổi họp này được thiết kế để chuẩn bị cho tất cả học viên 03-HUE trong bước chuyển tiếp để trở thành học viên 04-HUE. Học viên sẽ thực hành kết hợp tuyến tùng và tuyến yên để chuẩn bị cho các Lớp Nâng cao. Học viên từ lớp 02-HUE cũng có thể tham gia.

Trong cuộc họp này, chúng tôi sử dụng các phương tiện khác nhau để thực hành Luân Xa 6, giúp học viên có thể tăng cường năng lượng trong Luân Xa 6 của họ, giúp họ có năng lực và khả năng qua các kỹ thuật khác nhau của các Lớp Trung cấp. Học viên có thể sử dụng Sách Công thức HUE trong cuộc họp này.

Nội dung sẽ được truyền tải dưới hình thức học nhóm: gồm 2 buổi, mỗi buổi 2 giờ.

“Trên trái đất này, anh chị em chưa học hết mọi thứ […] Thầy đã dạy anh chị em cách sử dụng Luân Xa 6 để tiếp tục […] nghiên cứu ở chiều không gian thứ tư.” – Thầy Lương Minh Đáng (Thảo luận Lớp 7, West Palm Beach, năm 1999). 

Điều kiện tiên quyết

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, bạn phải hoàn tất các khóa học và thảo luận sau:
Lớp 02-HUE Trung Cấp I

Lớp 03-HUE Trung Cấp II

Lời khuyên

Chúng tôi chân thành khuyên bạn nên đăng ký tham gia cuộc họp bổ sung này để thực hành và áp dụng khóa đào tạo đặc biệt dành cho các Lớp Trung Cấp như một cách để củng cố việc áp dụng hàng ngày các kỹ thuật 02-HUE Trung cấp I hoặc 03-HUE Trung cấp II của bạn.