Khước từ trách nhiệm

Tư vấn Pháp lý

Chương trình HUE được cung cấp bởi các đối tác / hướng dẫn viên được chính thức công nhận bởi Học Viện HUE. Các hướng dẫn viên được công nhận chính thức đã được đào tạo và cấp phép bởi Học Viện HUE hoặc một trong những đối tác hợp pháp của chúng tôi. Các hướng dẫn viên đang tổ chức chương trình đào tạo Trường Sinh Học Nhân Điện với tư cách là những hướng dẫn viên không liên kết  và hướng dẫn viên độc lập với mã số đăng ký cá nhân. Họ sử dụng trang web này để quảng bá các buổi hội thảo của họ trong chương trình đào tạo Trường Sinh Học Nhân Điện. Các hướng dẫn viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung giảng dạy trong các buổi hội thảo dựa trên mối quan hệ cá nhân của họ với từng học viên.

Lưu ý tránh nhầm lẫn

HUE FACULTY, Inc. muốn chỉ ra rằng các trang web và các Email hiện tại đang được lưu hành có thể gây nhầm lẫn với chương trình giáo dục chính thức của chúng tôi, dựa trên thiết kế và / hoặc nội dung. Do đó, chúng tôi xin làm rõ rằng đó không phải là chương trình giáo dục nguyên bản của chúng tôi “Trường Sinh Học Nhân Điện (HUE) kế thừa từ Thầy Lương Minh Đáng”, nếu chương trình đạo tạo về Trường Sinh Học Nhân Điện không được cung cấp bởi HỌC VIỆN HUE hoặc được công nhận bởi đối tác/các hướng dẫn viên. Các trang web và Email như vậy không có nguồn gốc từ HỌC VIỆN HUE hoặc một trong các đối tác hợp pháp của chúng tôi. HỌC VIỆN HUE hoặc một trong các đối tác hợp pháp của chúng tôi không có cách nào liên kết được với người điều hành các trang web và người chuyển tiếp các Email này. Chúng tôi không liên quan với những người điều hành và nội dung trang web khác có thể tương tự như trang web của chúng tôi hoặc có thể gây nhầm lẫn với trang web của chúng tôi. Những người điều hành của các trang web này không có liên kết với chúng tôi hoặc được chúng tôi cho phép.

Khước từ Trách nhiệm Y Tế

Chương trình này được cung cấp cho mọi người mà không có bất kỳ yêu cầu trước nào. Các kỹ thuật giảng dạy trong các buổi hội thảo không thể thay thế cho lời khuyên của chuyên gia y tế (bác sĩ, bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học, y tá, dược sĩ và các chuyên gia y tế được cấp phép khác). Các chi tiết này không được giải thích như một cách đề nghị hoặc diễn tả lời chỉ dẫn y khoa chẩn bệnh hay trị liệu hoặc một cách nào khác có liên quan đến việc hành nghề y khoa. Ngoại trừ khoản học phí, sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khác. Yêu cầu học viên từ 14 tuổi trở lên. Yêu cầu phụ huynh đồng ý bằng văn bản đối với học viên dưới 21 tuổi. Chúng tôi có quyền thay đổi các quy định mà không cần thông báo trước.

Điều khoản và Điều kiện

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ và điều kiện sử dụng trước khi sử dụng trang web này (‘Trang web’). Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho tất cả các lượt truy cập và sử dụng Trang web, cũng như Nội dung (như được định nghĩa sau đây), thông tin, khuyến nghị và/hoặc dịch vụ cung cấp cho bạn thông qua Trang web. Khi truy cập và sử dụng Trang web, bạn hoàn toàn đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này cùng với bất kỳ luật hoặc quy định nào khác áp dụng cho Trang web, Internet và/hoặc Web Toàn Cầu. Nếu bạn không đồng ý toàn bộ với các Điều khoản và Điều kiện này, hãy rời khỏi Trang web.

Quyền sở hữu nội dung

Trang web được sở hữu và điều hành bởi HỌC VIỆN HUE, đại diện cho MANKIND ENLIGHTENMENT LOVE, Inc., một công ty được đăng ký tại Bang Missouri, Hoa Kỳ.

Tất cả nội dung được giới thiệu hoặc hiển thị trên Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn ở dạng văn bản, đồ họa, ảnh chụp, hình ảnh, hình ảnh động, âm thanh, hình minh họa và phần mềm (“Nội dung”) thuộc sở hữu của HỌC VIỆN HUE và/hoặc các đối tác liên kết (sau đây gọi chung trong tài liệu này là HỌC VIỆN HUE), người cấp phép và/hoặc người cung cấp nội dung. Tất cả các yếu tố của Trang web bao gồm (nhưng không giới hạn) thiết kế chung và Nội dung, được bảo vệ bởi luật thương mại, luật bản quyền, quyền nhân thân, nhãn hiệu và các luật khác liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Trừ khi được cho phép chính thức theo điều này hoặc một thỏa thuận khác với HỌC VIỆN HUE, không một phần hoặc yếu tố nào của Trang web hoặc Nội dung được sao chép hoặc truyền lại qua bất kỳ phương tiện nào. Trang web, Nội dung và tất cả các quyền liên quan sẽ vẫn là tài sản độc quyền của thành viên có liên quan của HỌC VIỆN HUE hoặc người cấp phép, trừ khi có thỏa thuận chính thức khác.

Bản quyền và Thương hiệu

Bản quyền

Bản quyền toàn bộ Nội dung thuộc về HỌC VIỆN HUE, trừ khi có chỉ định khác trong các tài liệu cụ thể trên Trang web, bạn được phép xem, in và tải các tài liệu, file âm thanh và video được tìm thấy trên Trang web chỉ cho mục đích cá nhân, tham chiếu thông tin và phi thương mại. Bạn không được sửa đổi bất kỳ tài liệu nào và bạn không được sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ Nội dung nào. Trừ khi được cho phép theo luật liên quan đến bản quyền, bạn không được sử dụng lại bất kỳ Nội dung nào mà không có sự đồng ý trước của HỌC VIỆN HUE. Mục đích của các điều khoản này để chỉ ra rằng việc sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên bất kỳ trang web nào khác hoặc trên máy tính nối mạng đều bị cấm. Bạn sẽ không xóa bỏ bất kỳ thông báo về bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu nào khác từ các tài liệu được tìm thấy trên Trang web.

Trong trường hợp bạn tải phần mềm (bao gồm nhưng không giới hạn như bảo vệ màn hình, các biểu tượng, video và hình nền) từ Trang web, phần mềm; gồm bất kỳ tệp, hình ảnh nào được phần mềm tích hợp hoặc tạo ra và dữ liệu đi kèm với phần mềm (gọi chung là “ Phần mềm ”) được cấp phép bởi HỌC VIỆN HUE thì HỌC VIỆN HUE không chuyển quyền sở hữu Phần mềm cho bạn. Bạn sở hữu tài liệu do Phần mềm ghi lại, nhưng HỌC VIỆN HUE có toàn quyền sở hữu đối với Phần mềm và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong đó. Bạn không được phân phối lại, bán, dịch ngược, điều chỉnh thiết kế, tháo rời, hoặc nói cách khác là điều chỉnh giảm Phần mềm đến mức con người có thể đọc.

Thương hiệu

Tất cả các nhãn hiệu, nhãn dịch vụ và tên thương mại của HỌC VIỆN HUE được sử dụng trong tài liệu này (bao gồm nhưng không giới hạn: Nhãn hiệu “Mankind Enlightenment Love®” (Nhân loại – Giác ngộ – Tình thương), “Human and Universal Energy®” (Trường Sinh học Nhân điện),  “Human and Universal Energy after Mr. Luong Minh Dang®” (Trường Sinh học Nhân điện kế thừa từ Thầy Lương Minh Đáng), “the Mankind Enlightenment Love logo” (Logo MEL), là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của HỌC VIỆN HUE hoặc các chi nhánh của HUE, trừ khi có quy định khác. Bạn không được sử dụng, sao chép, tái bản, tái xuất bản, tải lên, đăng bài, truyền tải, phân phối, hoặc sửa đổi các nhãn hiệu của HỌC VIỆN HUE theo bất kỳ cách nào, bao gồm quảng cáo hoặc đăng công khai liên quan đến việc phân phối tài liệu trên Trang web, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của HỌC VIỆN HUE. Việc sử dụng nhãn hiệu Học Viện HUE trên bất kỳ trang web nào khác hoặc trên mạng máy tính,ví dụ: việc lưu trữ hoặc sao chép (một phần) Trang web HUE trên bất kỳ trang web bên ngoài nào hoặc việc tạo liên kết, ký tự liên kết, đường dẫn hoặc đường dẫn giữa Trang web và bất kỳ trang mạng nào khác, đều bị cấm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của HỌC VIỆN HUE.

Khước từ Bảo đảm

Trang web và nội dung được cung cấp ‘nguyên trạng’ và không có bất kỳ bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm về chất lượng thỏa đáng, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm, ở mức tối đa được pháp luật cho phép. Thông tin trên trang web chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không phải là lời chỉ dẫn. HỌC VIỆN HUE không đại diện hoặc đảm bảo rằng thông tin và/hoặc dữ liệu có trong trang web là chính xác, đầy đủ, hoặc trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc bất kỳ lỗi nào trong trang web sẽ được sửa chữa hoặc trang web hay máy chủ cung cấp trang web không có vi rút hay bất kỳ thành phần độc hại nào khác. HỌC VIỆN HUE không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào liên quan đến việc sử dụng các tài liệu trong trang web về tính đúng đắn, chính xác, đầy đủ, hữu ích, kịp thời, đáng tin cậy hoặc trong mỗi trường hợp ở mức độ tối đa được pháp luật hiện hành cho phép. HỌC VIỆN HUE có quyền đình chỉ hoặc thu hồi toàn bộ hoặc một phần trang web bất kỳ lúc nào không cần thông báo và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

Giới hạn trách nhiệm

Việc sử dụng trang web là rủi ro của riêng bạn.  HỌC VIỆN HUE cũng như bất kỳ chi nhánh, thành viên, đội ngũ quản lý hoặc bất kỳ đại lý nào của chúng tôi hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến việc tạo lập, sản xuất hoặc phân phối trang web sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, riêng biệt, hậu quả hoặc thiệt hại nào nào khác gây ra từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên trang web, bao gồm cả thiệt hại do vi rút gây ra hoặc bất kỳ sự thiếu chính xác hoặc không đầy đủ nào của thông tin trên trang web, hoặc hiệu suất của sản phẩm, ngay cả khi HỌC VIỆN HUE đã được thông báo về khả năng xảy ra bất kỳ thiệt hại nào như vậy. Xin lưu ý rằng một số khu vực pháp lý có thể không cho phép loại trừ một số thiệt hại nhất định, vì vậy một số loại trừ và hạn chế như trên có thể không áp dụng đối với bạn.

Liên kết với bên thứ ba

Để thuận tiện cho bạn và để cải thiện việc sử dụng Trang web, các liên kết đến các trang web do bên thứ ba sở hữu và kiểm soát có thể được cung cấp theo thời gian. Những liên kết này đưa bạn ra ngoài tầm phục vụ,Trang web cũng như sự kiểm soát của HỌC VIỆN HUE. Bao gồm các liên kết đến các đối tác có thể sử dụng hình ảnh của HỌC VIỆN HUE như một phần của thỏa thuận đồng thương hiệu. Bạn có thể kết nối các trang web để biết chính sách bảo mật riêng biệt và mặc dù HỌC VIỆN HUE tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn trên Trang web của mình, HỌC VIỆN HUE không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ pháp lý về nội dung và hoạt động của những trang đó. Do vậy, khi bạn ghé thăm hoặc truy cập các trang web đó thì bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm nếu có rủi ro. Xin lưu ý rằng các trang web khác có thể gửi trình duyệt của riêng họ cho người dùng để thu thập dữ liệu hoặc thu thập thông tin cá nhân, chvì vậy chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra các điều khoản sử dụng, các quy định cụ thể của những trang web trước khi bạn truy cập.

Sử dụng sai Trang web

Bạn bị cấm sử dụng trang web để đăng bài hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào đang hoặc có thể vi phạm, đe dọa, sai sự thật, gây hiểu lầm, kích động, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư, tục tĩu, khiêu dâm, lạm dụng, phân biệt đối xử, bất hợp pháp hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi bị coi là tội hình sự, vi phạm quyền của bất kỳ bên nào hoặc có thể làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật nào. Nghiêm cấm cấm sử dụng Trang web để quảng cáo hoặc thực hiện bất kỳ thư chào hàng nào.

Khước từ trách nhiệm 

Theo thời gian, HỌC VIỆN HUE có thể xem xét và chia sẻ lại những nội dung do bạn tạo ra, chẳng hạn như các bài đăng điện tử và gửi bưu thiếp cho người khác. Nếu bạn sử dụng các phương thức này, bạn thừa nhận rằng HỌC VIỆN HUE chỉ hoạt động như một kênh thụ động phân phối lại và không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý đối với nội dung của thông tin và tài liệu do bạn hoặc những người dùng khác tạo ra. HỌC VIỆN HUE có toàn quyền quyết định chặn hoặc xóa bất kỳ thông tin và tài liệu nào mà chúng tôi cho rằng không phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện, hoặc không được HỌC VIỆN HUE chấp nhận.

Điều khoản khác

Ý tưởng không được yêu cầu

Học Viện HUE duy trì chính sách không xem xét hoặc chấp nhận bất kỳ ý tưởng, phát minh, thiết kế và / hoặc các tài liệu khác không được yêu cầu, cho dù dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh, phần mềm, thông tin hoặc tài liệu khác (sau đây gọi chung là “Tài liệu”) từ những người bên ngoài gửi đến HỌC VIỆN HUE . Do đó, bạn không nên đăng bất kỳ Tài liệu nào trên trang web hoặc gửi những tài liệu này đến HỌC VIỆN HUE bằng e-mail hoặc bằng cách khác. Trong trường hợp bạn gửi đến Học Viện HUE bất kỳ Tài liệu nào, mặc dù đã được yêu cầu không làm như vậy, HỌC VIỆN HUE sẽ có quyền sử dụng, sao chép và/hoặc khai thác tối đa các Tài liệu đó miễn phí và HỌC VIỆN HUE sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào đối với các Tài liệu đó.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua email info@hue-faculty.com.

Thay đổi các điều khoản

HỌC VIỆN HUE bảo lưu quyền quyết định thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ một phần của các điều khoản này vào bất kỳ lúc nào. Vui lòng kiểm tra các điều khoản sửa đổi định kỳ. Khi bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng các thay đổi đối điều khoản (bao gồm Chính sách Bảo mật của HỌC VIỆN HUE) nghĩa là bạn đã chấp nhận những thay đổi đó.

Mua hàng

Khi bạn thực hiện đăng ký dịch vụ và sản phẩm qua Trang web, hãy đọc các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với quy trình mua hàng. Bạn có thể tìm các điều khoản và điều kiện ở trang bạn nhập đơn hàng.

Luật áp dụng và Quyền tài phán

Các điều khoản và điều kiện này sẽ được duy trì bởi luật pháp của Hoa Kỳ và các bên tuân theo quyền tài phán không độc quyền của Tòa án Hoa Kỳ. Nếu bất kỳ phần nào của các Điều khoản và Điều kiện này trở nên vô hiệu, nó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại. Phần vô hiệu sẽ được thay thế bằng những điều khoản hợp lệ và hợp pháp.