Lớp Cao Cấp HUE

Cấp độ này gồm 2 phần: Lớp Cao Cấp I và Lớp Cao Cấp II
Lớp trước đây 11, 12 & 13

04-HUE Cao Cấp I

Ở lớp này, bạn học cách phát triển những khả năng tiềm ẩn của mình. Đồng thời, bạn còn được học về bộ não phụ và ảnh hưởng của nó đến não chính. Hơn nữa, bạn học về những gì tác động đến bộ não con người và cách chuyển hóa ảnh hưởng của 2 bộ não phụ, khởi nguồn từ các tác động của tất cả các linh hồn tế bào trong cơ thể chúng ta.

Yêu cầu: bạn phải hoàn thành lớp 03-HUE Trung cấp II để đủ điều kiện tham gia lớp 04-HUE Nâng cao I.

Lớp trước đây 13+ & 13++

05-HUE Cao Cấp II

Trong cấp lớp này, bạn tìm hiểu về Não bộ Người tiền sử (không liên quan đến người Cổ Đại đã tuyệt chủng ở Châu Âu, liên quan nhiều đến Thượng Thiên). Bạn học cách sử dụng Não Bộ Thượng Thiên để cải thiện cuộc sống hàng ngày. Bạn cũng được học về các bộ não phụ và ảnh hưởng của nó đến bộ não chính. Hơn nữa, bạn học về những ảnh hưởng đến bộ não con người và cách tác động qua lại giữa 2 bộ não phụ, khởi nguồn các tác động của tất cả các linh hồn tế bào trong cơ thể chúng ta.

Yêu cầu: Khi bạn hoàn thành lớp 04-HUE Cao Cấp I, bạn  đủ điều kiện tham dự lớp 05-HUE Cao Cấp II.

Đăng ký ngay vì sự phát triển của bạn!

Phát triển và sử dụng các khả năng tiềm ẩn của bạn!