Legal Info

Điều khoản và Điều kiện

Đối với học viên tham gia Hội thảo hoặc Sự kiện HUE

Điều kiện tham gia

Chúng tôi chỉ chấp nhận những đơn đăng ký có đầy đủ thông tin yêu cầu, được ký hợp lệ và có thể gửi qua email. Đơn đăng ký sẽ được xem xét theo thứ tự nhận đơn, sau khi nhận được khoản thanh toán, chúng tôi sẽ gửi xác nhận qua email hoặc gọi điện thoại để xác nhận bạn tham gia sự kiện. Bất kỳ đơn đăng ký nào báo hủy trên mười lăm (15) ngày trước ngày chính thức diễn ra Hội thảo hoặc Sự kiện của HỌC VIỆN HUE, chúng tôi sẽ hoàn trả chi phí của sự kiện sau khi trừ đi phí hủy là 30% giá trị. Số tiền phí tham gia sự kiện sẽ không được hoàn trả nếu việc hủy bỏ xảy ra trong vòng mười lăm (15) ngày trước ngày diễn ra sự kiện, học viên rời lớp sớm hoặc không tham gia khóa học.

Các công thức, phương pháp và nội dung Hội thảo hoặc Sự kiện của HỌC VIỆN HUE không thay thế lời khuyên của chuyên gia y tế, như bác sĩ, nhà tâm thần học, nhà tâm lý học, y tá hoặc dược sĩ, v.v. và không nhằm thay thế cho lời khuyên của bất kỳ chuyên gia y tế nào. Tất cả các vấn đề liên quan đến sức khỏe cần có sự giám sát y tế. Các công thức, phương pháp và nội dung có sẵn trong Hội thảo hoặc Sự kiện của HỌC VIỆN HUE không được giải thích như một cách đề nghị hoặc hoặc diễn tả lời chỉ dẫn y khoa chẩn bệnh hoặc một cách nào khác có liên quan đến việc hành nghề y khoa. Việc tham gia sự kiện này không mang lại cơ hội được chẩn đoán y tế hoặc điều trị bất kỳ tình trạng thể chất hoặc tâm lý nào. Học viện HUE, các Đối tác Hợp pháp, các Hướng dẫn viên HUE được ủy quyền và các diễn giả không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với các thiệt hại do sơ suất, sử dụng hoặc lạm dụng các công thức, phương pháp và nội dung được mô tả trong hội thảo này; do khách tham dự bỏ qua lời khuyên của các bác sĩ, nhà tâm lý học, bác sĩ tâm thần hoặc bất kỳ chuyên gia y tế nào được chứng nhận; kết quả sau khi tham gia sự kiện, sự truyền điện của những khách tham dự hoặc kết quả của việc truyền điện đó. Thông tin diễn ra trong sự kiện này là dành cho các cá nhân quan tâm và được cung cấp cho mục đích giáo dục chứ không phải là liệu pháp để chẩn đoán theo khía cạnh y tế.

Người tham gia hoặc đại diện của người tham gia hoàn toàn đồng ý rằng HỌC VIỆN HUE là chủ sở hữu toàn bộ nội dung Sự kiện hoặc Hội thảo của HỌC VIỆN HUE. Sự kiện có thể được ghi hình hoặc âm thanh và có thể chụp hình. Các khách tham dự, hoặc bên thứ ba, không được phép thực hiện bất kỳ bản ghi âm/ghi hình nào. HỌC VIỆN HUE và các Đối tác Hợp pháp của chúng tôi được sự đồng ý của khách tham dự hoặc người đại diện của họ để sử dụng và xuất bản hình ảnh, video, âm thanh, cuộc phỏng vấn hoặc xuất bản ấn phẩm, trong đó hình ảnh hoặc giọng nói của khách tham dự có thể xuất hiện. Khách tham dự đồng ý không nhận thanh toán hoặc bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào cho việc sử dụng đó và từ bỏ quyền đưa ra bất kỳ khiếu nại nào hoặc bất kỳ phương tiện pháp lý hoặc tư pháp đối với HỌC VIỆN HUE hoặc bất kỳ Đối tác hợp pháp nào của chúng tôi. Khách tham dự ủy quyền không hủy ngang cho HỌC VIỆn HUE và các Đối tác Hợp pháp của mình thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, hiển thị, xuất bản hoặc phân phối tài liệu đến các phương tiện truyền thông cho mục đích tiếp thị hoặc bất kỳ mục đích hợp pháp nào khác. Khách tham dự từ bỏ quyền kiểm tra hoặc phê duyệt thành phẩm, bao gồm một bản sao bằng văn bản hoặc điện tử trong đó hình ảnh hoặc giọng nói của họ được hiển thị, và cũng từ bỏ mọi quyền đối với tiền bản quyền hoặc bồi thường phát sinh từ việc sử dụng ấn phẩm đó. Do đó, bằng chữ ký của mình, khách tham dự từ chối mọi tuyên bố, yêu cầu và hành động mà họ hoặc người đại diện của họ, người thi hành, quản trị viên hoặc bất kỳ ai thay mặt họ thực hiện hoặc đại diện cho cho họ thực hiện theo ủy quyền.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tốt nhất có thể. Bằng cách duy trì cơ sở dữ liệu chính xác về khách tham dự, chúng tôi có thể gửi thông báo để cập nhật thông tin cho bạn cũng như cung cấp các bản cập nhật và thông báo. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách tham dự. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin cá nhân của bạn, cũng như không được phép mua bán hoặc trao đổi danh sách gửi thư với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Chúng tôi có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp đang hỗ trợ chúng tôi trong nỗ lực phục vụ bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi nhận được trong quá trình tương tác với bạn khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là (a) theo yêu cầu của pháp luật, (b) cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của công ty chúng tôi hoặc người lao động, khách hàng, hoặc những người khác hoặc / và (c) cần thiết phải tuân thủ yêu cầu pháp lý, lệnh tòa án hoặc quy trình pháp lý áp dụng với chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ một số hoặc tất cả thông tin cá nhân của bạn với công ty mẹ, công ty con, công ty liên doanh hoặc các công ty khác dưới sự kiểm soát chung.

Dành cho trẻ vị thành niên

Khách tham dự xác nhận rằng bản thân hơn hai mươi mốt (21) tuổi, có đủ năng lực để ký kết thỏa thuận ccho mình, rằng đã đọc đơn này trước khi ký và biết rõ ràng nội dung, ý nghĩa và tác động. Khách tham dự chứng nhận rằng bằng cách ký vào đơn đăng ký này, họ chấp nhận nội dung, khoản thanh toán và các điều khoản tham gia vào Hội thảo hoặc Sự kiện của HỌC VIỆN HUE như được mô tả. Nếu khách tham dự dưới hai mươi mốt (21) tuổi, họ cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ; cha mẹ hoặc người giám hộ phải điền đầy đủ thông tin sau đây và ký tên.