Hướng dẫn viên HUE

Ông Trung Lương, Thạc sĩ ngành Công tác Xã hội

HUE Facilitator
info@hue-faculty.com
+1-2351-2361-355
Saint Louis, Missouri USA

– Certification, 08-HUE Science & Spirituality II, Australia 2007
– M.S.W., Master of Social Work & Community Development, Saint Louis University, 1995

More Detail