MEL Coaching

Chính sách hoàn hủy

Hủy cuộc hẹn hoặc lỡ hẹn

Mục tiêu chính của chúng tôi là hỗ trợ trực tiếp cho tất cả Học viên HUE một cách kịp thời, để họ có thể được trang bị nhằm đóng góp trong việc giúp đỡ Nhân loại. “Vắng mặt” và hủy cuộc hẹn muộn gây bất tiện cho các học viên HUE, những người cần sự huấn luyện đặc biệt này để áp dụng các kỹ thuật của họ một cách chính xác và hiệu quả. Chúng tôi muốn nhắc nhở các bạn về chính sách của chúng tôi liên quan đến các cuộc hẹn bị lỡ. Chính sách này cũng cho phép chúng tôi tận dụng tốt hơn các cuộc hẹn cho tất cả học viên tham gia chương trình Huấn luyện cá nhân MEL.

Hủy cuộc hẹn

We … to be continued …