Cao Cấp

Level

05-PRSCuộc họp kỹ thuật quán chiếu nâng cao

Level : Cao Cấp
Seminar Hours : 6.00
Method : Hội thảo
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

04-REVÔn tập Công thức: Lớp Cao Cấp I

Level : Cao Cấp
Seminar Hours : 10.00
Method : Cuộc họp
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

05-REVÔn tập Công thức: Lớp Cao Cấp II

Level : Cao Cấp
Seminar Hours : 10.00
Method : Cuộc họp
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

04-HUECao Cấp I (Tiềm năng đặc biệt 11, 12, 13)

Level : Cao Cấp
Seminar Hours : 24.00
Method : Hội thảo, Trực tuyến
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

05-HUELớp Cao Cấp II (Lớp 13+, 13++)

Level : Cao Cấp
Seminar Hours : 24.00
Method : Hội thảo, Trực tuyến
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

Search For Courses