Bài giảng

Method

07-HUELớp chuyên môn 2: Ứng dụng Khoa học Tâm linh I (Lớp 19)

Level : Chuyên Môn
Seminar Hours : 32.00
Method : Bài giảng, Trực tuyến
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

01-ROTMTìm hiểu Cuộc đời và Sự nghiệp của Thầy

Level : Các cấp độ
Seminar Hours : 16.00
Method : Bài giảng
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

02-ROTMSự khởi đầu của ngành HUE

Level : Các cấp độ
Seminar Hours : 16.00
Method : Bài giảng
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

04-ROTMThực hiện Ý nguyện của Thầy

Level : Các cấp độ
Seminar Hours : 16.00
Method : Bài giảng
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

02-TRNBút ký của Thầy

Level : Các cấp độ
Seminar Hours : 6.00
Method : Bài giảng
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

03-TRNTriết lý 101 của Thầy

Level : Các cấp độ
Seminar Hours : 16.00
Method : Bài giảng
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

01-ADLSức mạnh nội tại

Level : Các cấp độ
Seminar Hours : 10.00
Method : Bài giảng
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

Search For Courses