February 2022

Month

Ngày nay, chúng ta đã quá quen với việc phản ứng lại một tình huống thay vì chủ động tiếp cận. Chúng ta nhìn thấy điều gì đó đang xảy ra trước mắt, chúng ta đưa ra ý kiến về tình huống đó (gây ra nhiều tác hại hơn), chúng ta đợi cho đến khi về...
Read More
Nowadays we are so used to reacting to a situation instead of taking a proactive approach. We see something happening in front of us, we form opinions about the situation (which causes more harm), we wait until we get home, then we try to do our application techniques to better the situation for all of...
Read More
Hoy en día estamos tan acostumbrados a reaccionar a una situación en vez de adoptar un método proactivo. Vemos que algo ocurre delante de nosotros, nos formamos una opinión sobre la situación (lo que causa más daño), esperamos hasta que llegamos a casa, y entonces intentamos hacer nuestras técnicas de aplicación para mejorar la situación para...
Read More
Tài liệu học viên và Tài liệu ôn tập cho các cấp độ từ 01-HUE đến 08-HUE. Tài liệu cho Hướng dẫn viên lớp Sơ cấp 01-HUE Giới thiệu chương trình ôn luyện bài học từng cấp độ hoặc đặt lịch huấn luyện cá nhân theo cấp độ HUE của bạn. HUE FACULTY® vui mừng...
Read More

Become A Donor

Department Contact Info

Office Of Development

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Video Presentation