Trực tuyến

Method

07-HUELớp chuyên môn 2: Ứng dụng Khoa học Tâm linh I (Lớp 19)

Level : Chuyên Môn
Seminar Hours : 32.00
Method : Bài giảng, Trực tuyến
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

02-HUELớp Trung Cấp I (Lớp 5.1, 5.2, 6)

Level : Trung Cấp
Seminar Hours : 24.00
Method : Hội thảo, Trực tuyến
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

03-HUELớp Trung Cấp II (Lớp 7, 7 đặc biệt)

Level : Trung Cấp
Seminar Hours : 24.00
Method : Hội thảo, Trực tuyến
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

01-HUELớp sơ cấp (Lớp 1-3, 4, 5)

Level : Sơ Cấp
Seminar Hours : 24.00
Method : Hội thảo, Trực tuyến
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

04-HUECao Cấp I (Tiềm năng đặc biệt 11, 12, 13)

Level : Cao Cấp
Seminar Hours : 24.00
Method : Hội thảo, Trực tuyến
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

05-HUELớp Cao Cấp II (Lớp 13+, 13++)

Level : Cao Cấp
Seminar Hours : 24.00
Method : Hội thảo, Trực tuyến
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

08-HUELớp chuyên môn 3: Ứng dụng Khoa học Tâm linh II (Lớp 20)

Level : Chuyên Môn
Seminar Hours : 40.00
Method : Hội thảo, Trực tuyến
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

06-HUELớp chuyên môn 1: Triết học Đông Phương (Lớp 16, 17, 18)

Level : Chuyên Môn
Seminar Hours : 32.00
Method : Hội thảo, Trực tuyến
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

Search For Courses