March 31, 2022

Day

Bạn có thường xuyên thiền không? Từ lớp Sơ Cấp, chúng ta được nhấn mạnh rằng học viên nên dành thời gian thiền ít nhất là năm phút cho đến tối đa là ba mươi phút. Hướng dẫn viên HUE của tôi đã từng giải thích rằng nhiều người hiểu chưa đúng khi thực hành thiền....
Read More
¿Meditas regularmente? Desde el nivel básico se ha insistido en que los estudiantes deben dedicar tiempo a meditar al menos cinco minutos hasta un máximo de treinta. Mi facilitador de la EUH explicó una vez que existía este malentendido en lo que respecta a la meditación. Porque se cree que para meditar hay que estar...
Read More
Do you meditate regularly? From the basic level it has been emphasized that students should take time to meditate for at least five minutes up to a maximum of thirty minutes. My HUE Facilitator once explained that there was this misunderstanding when it comes to meditation. Because it is believed that in order to meditate...
Read More

Become A Donor

Department Contact Info

Office Of Development

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Video Presentation