Hội thảo

Method

05-PRSCuộc họp kỹ thuật quán chiếu nâng cao

Level : Cao Cấp
Seminar Hours : 6.00
Method : Hội thảo
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

01-TRNCẩm nang Đỏ

Level : Các cấp độ
Seminar Hours : 16.00
Method : Hội thảo
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

01-HQPHUE trong Kinh doanh: Phát triển cá nhân và khả năng lãnh đạo

Level : Chuyên Môn
Seminar Hours : 16.00
Method : Hội thảo
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

02-HQPQuy trình chất lượng HUE

Level : Chuyên Môn
Seminar Hours : 40.00
Method : Hội thảo
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

02-ADLHUE trong cuộc sống hàng ngày

Level : Các cấp độ
Seminar Hours : 10.00
Method : Hội thảo
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

03-ADLHội thảo Qui trình HUE

Level : Các cấp độ
Seminar Hours : 24.00
Method : Hội thảo
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

02-HUELớp Trung Cấp I (Lớp 5.1, 5.2, 6)

Level : Trung Cấp
Seminar Hours : 24.00
Method : Hội thảo, Trực tuyến
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

03-HUELớp Trung Cấp II (Lớp 7, 7 đặc biệt)

Level : Trung Cấp
Seminar Hours : 24.00
Method : Hội thảo, Trực tuyến
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

01-HUELớp sơ cấp (Lớp 1-3, 4, 5)

Level : Sơ Cấp
Seminar Hours : 24.00
Method : Hội thảo, Trực tuyến
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

04-HUECao Cấp I (Tiềm năng đặc biệt 11, 12, 13)

Level : Cao Cấp
Seminar Hours : 24.00
Method : Hội thảo, Trực tuyến
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail
1 2

Search For Courses