Khóa học nâng cao HUE

Category

01-ROTMTìm hiểu Cuộc đời và Sự nghiệp của Thầy

Level : Các cấp độ
Seminar Hours : 16.00
Method : Bài giảng
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

02-ROTMSự khởi đầu của ngành HUE

Level : Các cấp độ
Seminar Hours : 16.00
Method : Bài giảng
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

03-ROTMTrải nghiệm chuyến đi

Level : Các cấp độ
Seminar Hours : 36.00
Method : Travel, Tu học tâm linh
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

04-ROTMThực hiện Ý nguyện của Thầy

Level : Các cấp độ
Seminar Hours : 16.00
Method : Bài giảng
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

05-ROTMCội nguồn ở Việt Nam

Level : Các cấp độ
Seminar Hours : 40.00
Method : Travel, Tu học tâm linh
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

01-TRNCẩm nang Đỏ

Level : Các cấp độ
Seminar Hours : 16.00
Method : Hội thảo
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

02-TRNBút ký của Thầy

Level : Các cấp độ
Seminar Hours : 6.00
Method : Bài giảng
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

03-TRNTriết lý 101 của Thầy

Level : Các cấp độ
Seminar Hours : 16.00
Method : Bài giảng
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

01-HQPHUE trong Kinh doanh: Phát triển cá nhân và khả năng lãnh đạo

Level : Chuyên Môn
Seminar Hours : 16.00
Method : Hội thảo
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail

02-HQPQuy trình chất lượng HUE

Level : Chuyên Môn
Seminar Hours : 40.00
Method : Hội thảo
Language : Tiếng Việt
Facilitator : Trung Luong
Time Zone : Giờ Saint Louis
More Detail
1 2

Search For Courses